Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej RODO) informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Le-design – Leonik Kinga z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Świętokrzyska 27B/2, 80-180 Gdańsk, NIP: 7621955331, REGON: 380056960 (dalej Administrator). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom lub osobom trzecim nie włączonym w proces realizacji zleceń lub udzielenia odpowiedzi, tym samym nie są wykorzystywane na potrzeby inne niż te, dla których je pierwotnie uzyskano.

Wyjątek stanowią sytuacje wynikające z obowiązującego prawa, np. nakaz sądowy. Pani/Pana dane
osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

Wyceń projekt Zadzwoń